Onze regelingen

Regelingen van Het Streek

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht een aantal zaken adequaat geregeld te hebben. Het Streek is erop gericht een goede basis te leggen voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Ongewenste situaties passen niet in dat streven. Wij doen er alles aan om die te voorkomen. Mocht het toch een keer misgaan, dan kunnen ouders en leerlingen bij de school terecht met hun klachten.
Als school kennen en hanteren wij de volgende regelingen:

 • Leerlingenstatuut
 • Sociale Media
 • Sociale Veiligheid
 • Intregriteitscode
 • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 • Schoolkosten

Naast onze regelingen kunt u hier ons Strategisch Beleidsplan 2018 - 2022 en hier onze jaarstukken inzien.

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van onze leerlingen hebben we vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Dit geldt voor leerlingen op beide locaties. Daarin staat onder andere:

 • wat wij van onze leerlingen verwachten;
 • waarop zij docenten kunnen aanspreken;
 • de gedragsregels van de school;
 • de disciplinaire maatregelen die wij nemen bij overtreding van de regels.

Ga naar: Leerlingenstatuut


Sociale media

Onze school wil eigentijds zijn, gebruikmaken van alle verworvenheden op ICT-gebied en toch een veilige basis bieden voor medewerkers en leerlingen. Dat impliceert dat wij hebben nagedacht over het gebruik van Sociale Media op onze school. De resultaten daarvan hebben wij neergelegd in ons protocol Sociale media.

Ga naar: Protocol Sociale Media


Sociale veiligheid

Het Streek wil een veilige school zijn. Dat gaat niet zomaar. Om die veiligheid voor iedereen te bewerkstelligen, moeten zowel leerlingen als ouders en medewerkers hieraan hun bijdrage leveren. Aan het begin van ieder schooljaar maken we de gedrags- en schoolregels bekend. Wij kennen een protocol sociale media met daarin regels voor het gebruik van digitale communicatie. Het zijn allemaal afspraken waaraan we ons met z'n allen moeten houden om veilige school te zijn. Een school waarin wangedrag en pesten geen plaats mogen hebben. In dat kader staat ook ons protocol sociale veiligheid. Wij formuleren hierin duidelijk hoe wij tegen veiligheid en pesten aankijken en welke maatregelen wij nemen na een melding van pestgedrag. 

Ga naar: Protocol Sociale veiligheid
 

Integriteitscode

Deze code stelt normen voor het omgaan met elkaar binnen Het Streek en laat ons nadenken over ons gedrag. De integriteitscode moet vooral gezien worden als een hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen en te ondersteunen. Met deze code wil het Streek een open cultuur creëren en bevorderen dat we elkaar kunnen aanspreken op ons gedrag en handelen, zowel naar leerlingen en ouders als naar elkaar.

Ga naar: integriteitscode


Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Door onze school staat het belang van de leerlingen voorop. Wanneer de ouders van een leerling gescheiden zijn, verstrekken wij relevante informatie over die leerling aan beide ouders. Daarmee houden wij ons aan de wettelijke regeling voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Ga naar informatie over: Wettelijke regeling voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders


Schoolkosten

Wij onderschrijven de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze is opgesteld door besturen- en ouderorganisaties met als doel de schoolkosten zo transparant mogelijk te houden.
Er zijn wettelijke bepalingen over de schoolkosten die aan ouders gevraagd mogen worden. De schoolboeken worden gratis aan de leerlingen verstrekt, maar er zijn wel kosten verbonden aan de schoolspullen die een leerling nodig heeft om het onderwijs te goed te kunnen volgen.
Elk jaar wordt er ook een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd.
Hieronder krijgt u een verdere uitleg van de schoolkosten.

Schoolboeken

 • De schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn gratis.
 • Ouders van leerlingen in het vmbo en de mavo moeten in juli het juiste boekenpakket bestellen voor hun zoon of dochter. De boekenlijst van onze school is te vinden op www.iddink.nl. De boeken worden thuis afgeleverd.
 • Ouders van leerlingen in het praktijkonderwijs hoeven niets te doen.
 • De leerling levert vlak voor de zomervakantie de boeken in op school. Wij brengen eventuele schade aan boeken of vermiste boeken in rekening bij de ouders.

Noodzakelijke schoolkosten
Noodzakelijke schoolkosten zijn voor rekening van de ouders. Het gaat hier om:

 • spullen die niet onder de regeling van de gratis schoolboeken vallen en die de leerlingen toch nodig hebben: kosten voor een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, een agenda, schrijfmateriaal, gym- en beroepskleding etc.
 • bijkomende kosten voor een bijzondere opleiding als sportklas of technasium. Tegen dit meerbedrag biedt Het Streek deze opleidingen graag aan leerlingen aan.

Vrijwillige ouderbijdrage

 • Van de ouders vragen wij aan het begin van het schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. In onze webshop noemen wij dit de 'Algemene schoolkosten' en hiermee bekostigen wij allerlei activiteiten en vieringen. Die zijn belangrijk om goed en aantrekkelijk onderwijs te kunnen bieden. Hiervoor krijgt de school geen vergoeding van de overheid.
 • Half september ontvangen ouders een e-mail met daarin een unieke link om in te loggen in onze webshop WIS Collect. In WIS kunnen ouders de schoolkosten voor hun kind bekijken en betalen. 
 • Besluiten ouders niet mee te betalen voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek, dan kan de betreffende leerling niet mee met die excursie of werkweek.
 • Het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft géén effect op de toelating van de leerling.
 • In het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage leest u exact hoe Het Streek deze bijdrage int via de webshop WIS Collect.
 • Hebben ouders het geld niet om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan kunnen zij gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling. U kunt hiervoor dit aanvraagformulier downloaden. Onderdeel van deze aanvraag is dat ouders eerst kijken welke mogelijkheden de gemeente waar zij wonen heeft voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. De gemeente Ede heeft een regeling voor inwoners met een laag inkomen voor de betaling van een fiets, laptop en schoolkosten. Meer informatie vindt u hier.
 • Een toelichting op de producten in de webshop vindt u hier.
 • Een overzicht van de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage van Het Streek Lyceum vindt u hier.  
 • Een overzicht van de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage van Het Streek College (vmbo en praktijkonderwijs) vindt u hier

 

Deze pagina delen