Missie en visie

Onze missie en visie

Missie

Het is onze missie om op CSG Het Streek christelijk voortgezet onderwijs te verzorgen. Wij voelen ons daarbij geworteld in het Evangelie en hebben de Bijbel als bron van inspiratie. In ons onderwijs hebben wij oog en respect voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt. Wij bieden ruimte voor die diversiteit. Wij stimuleren de onderlinge ontmoeting en dialoog. Staand in een multiculturele en multireligieuze samenleving heten we op beide locaties van CSG Het Streek allen welkom die het onderwijs willen volgen.

Visie

Op CSG Het Streek werken wij met een duidelijke visie. Deze verwoorden we kort en krachtig in drie kernbegrippen: ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen – op alle niveaus van de schoolorganisatie - streven we ernaar om deze drie kernbegrippen steeds meer inhoud te geven.

Ruimte

Leerlingen krijgen binnen weloverwogen kaders de vrijheid om te groeien in een richting die past bij hun capaciteiten. Op Het Streek kunnen leerlingen vaak kiezen. Wij bieden inspirerend onderwijs, waarin we hen stimuleren om na te denken over henzelf bij het maken van die keuzes. Anderzijds vragen we leerlingen structureel om feedback te geven op het onderwijs en de organisatie. Zij krijgen de ruimte om mee te denken.

Vertrouwen

Wij ondersteunen leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling door vanuit vertrouwen met hen om te gaan. We hebben positieve verwachtingen van elkaar. We voeren vanuit gelijkwaardigheid de dialoog met elkaar. Daarbij hebben we oog voor ieders eigenheid en positie. Omdat wij vinden dat op school nog geoefend mag worden, geven wij leerlingen graag de kans om te leren van hun fouten. Met deze grondhouding versterken we de pedagogische relatie en het zelfvertrouwen van leerlingen. Op deze manier ontstaat ook een goede, veilige basis om feedback te geven.

Verantwoordelijkheid

We geven op Het Streek ruimte en vertrouwen. We verwachten dat leerlingen hier op een passend niveau invulling aan geven. Op Het Streek hebben we het onderwijs zo ingericht, dat leerlingen daarin de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen handelen en leerproces. Binnen de school en daarbuiten. Zij leren dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Dat hun handelen vaak ook invloed heeft op anderen. Verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke vraagstukken is onderdeel van het leerproces.

Identiteit

In de missie van de school staat dat wij christelijk voortgezet onderwijs verzorgen. We vullen dit praktisch in door dagopeningen te verzorgen, godsdienstlessen te geven, samen de Bijbelse feesten te vieren en acties te organiseren voor goede doelen. Wij willen bereiken dat leerlingen die de school hebben afgerond, evenwichtige en sociaal vaardige jonge mensen zijn, met een positieve eigenwaarde en een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen. Zij beschikken over voldoende bagage om zelfstandig te functioneren in de maatschappij en kunnen zich daar verder ontwikkelen.

Identiteitsfolder

Deze pagina delen