Absentiemeldingen

Wat te doen bij absentie?

Is uw zoon of dochter om wat voor een reden dan ook afwezig dan horen wij dat graag.

Bij ziekte

Is uw zoon of dochter ziek, dan dient u de school daarvan ‘s morgens voor 9.00 uur telefonisch in te lichten. Het kan zijn dat de absentie langer dan een dag duurt. Dan kunt u ervoor kiezen om dagelijks te bellen tijdens de ziekteperiode óf uw zoon of dochter moet binnen 48 uur nadat hij/zij weer beter is een volledig ingevuld en ondertekend absentiebriefje deponeren in de brievenbus bij verzuimbeheer. Deze briefjes kan uw kind halen bij verzuimbeheer of u kunt ze zelf downloaden. De briefjes zijn vinden op Intranet.

Naar dokter of tandarts

Moet uw zoon of dochter naar de dokter, de tandarts etc. en kan dat bezoek beslist niet buiten de lessen afgesproken worden, dan meldt u dit vooraf telefonisch óf uw zoon/dochter levert uiterlijk 1 dag voorafgaand aan het bezoek een absentiebriefje in.
Valt het bezoek tijdens een toets dan dient uw zoon/dochter dit vooraf te melden bij de docent die de toets geeft. Als de melding of het absentiebriefje  niet vooraf is gedaan/ingeleverd wordt uw zoon/dochter geacht bij de toets aanwezig te zijn.

Bijzonder verlof

Voor afwezigheid om een andere reden dan ziekte (bijvoorbeeld voor een begrafenis of een trouwerij) die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag moet u minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk vrijaf vragen bij de teamleider. Dit kan via het formulier 'Aanvraag bijzonder verlof'. Het formulier is verkrijgbaar bij de receptie. U kunt het ook downloaden vanuit ons Intranet.

Op vakantie met uw kinderen?

Wilt u met uw kind of kinderen op vakantie gaan? Wij wensen u een heerlijke tijd toe. Maar wij verplichten u in principe wel om die vakantie af te stemmen op de vrije dagen die de school heeft vastgesteld (zie lestijden en vakanties). Alleen om dringende redenen mag u en mogen wij hiervan afwijken volgens de regels van de leerplichtwet. Bij kortdurende afwezigheid beslist de teamleider. Gaat het om een wat langere periode en betreft het leerplichtige leerlingen, dan brengt de teamleider een advies uit aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Deze instantie neemt vervolgens de beslissing. Ouders hebben altijd het recht om tegen een genomen beslissing in beroep te gaan.

Deze pagina delen