Andere vormen van begeleiding

Vertrouwenspersoon / leerlingbegeleider

Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen terecht bij een leerlingbegeleider of een vertrouwenspersoon. Indien nodig verwijzen zij in overleg met de zorgcoördinator door naar een externe instantie.

Persoonlijk begeleider

Leerlingen met zwaardere problematiek kunnen een onderwijsarrangement krijgen en worden tijdens hun schoolloopbaan (zolang als nodig) ondersteund door een vaste begeleider. Deze persoonlijk begeleider is meestal een docent of mentor met ruime ervaring in het bieden van extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog in dienst van de school kan uw kind indien nodig adviezen geven bij leer- en gedragsproblemen.

Begeleider passend onderwijs

Leerlingen met zwaardere gedragsproblematiek en/of  een lichamelijke beperking kunnen ondersteuning krijgen van een begeleider passend onderwijs. Een BPO'er is geschoold op het gebied van bijvoorbeeld ADHD, ASS en/of op medisch gebied.

Studiecoach

Studiecoaching is beschikbaar voor leerlingen in de bovenbouw die moeite hebben met studievaardigheden zoals plannen en leerstrategieën. Sommige leerlingen komen er in de bovenbouw namelijk achter dat de manier waarop ze hun schoolwerk altijd aangepakt hebben, niet meer goed werkt in de bovenbouw. Dit kan komen omdat de stof complexer wordt en de hoeveelheden steeds groter. Een studiecoach kan in een traject van ongeveer 6-8 bijeenkomsten (individueel of in een groepje), met een leerling op zoek naar manieren om meer overzicht te krijgen over schoolwerk en/of leerwerk op een andere manier aan te pakken. 

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam (ZAT) is een adviesorgaan voor school. Het is een multidisciplinair overleg ten behoeve van leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs, waarin naast zorgmedewerkers van de school ook deskundigen van externe instanties (o.a. leerplichtambtenaar, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk) participeren. Het doel van het ZAT is om vanuit verschillende invalshoeken de hulpvraag van de leerling en/of ouders te analyseren, om vervolgens gezamenlijk te bepalen wat de beste route voor hulp/ondersteuning is. 

Het ZAT komt een keer per zes weken bijeen.

Steunlessen

In de eerste drie leerjaren kan uw kind vanaf midden november bij verschillende vakken steunlessen krijgen als het de leerstof moeilijk vindt of een achterstand heeft opgelopen. Deze steunlessen worden gegeven door onze vakdocenten en vinden vaak plaats tijdens het 7e of 8e lesuur.

Trainingen

Op Het Streek worden jaarlijks diverse trainingen voor leerlingen georganiseerd. Zo kunnen onderbouwleerlingen die veel last hebben van faalangst meedoen aan een faalangstreductietraining. Voor examenleerlingen is er de examenvreestraining. Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 die mogen groeien in hun zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan een Rots & Watertraining. Tot slot is er voor onderbouwleerlingen die moeite hebben met plannen en organiseren de mogelijkheid om deel te nemen aan de training plannen, organiseren en leerstrategieën

Sociale veiligheid

Binnen Het Streek werken wij met een protocol sociale veiligheid. Onze coördinator sociale veiligheid is mevrouw M.L. Verhoeven (mvh@hetstreek.nl).

Dyslexie

Alle leerlingen laten wij in de brugklas screenen op dyslexie. Wanneer we vermoeden dat een leerling mogelijk dyslectisch is, verwijzen we u door naar een externe instantie. De remedial teacher helpt dyslectische leerlingen en leerlingen met problemen op het gebied van lezen en spellen. Ook regelt zij faciliteiten voor leerlingen die daar recht op hebben. Onze remedial teacher is mevrouw F.S. van Drongelen-Heinen (edn@hetstreek.nl).

dyslexiebeleid

 

Dyscalculie

Het Streek kan leerlingen met dyscalculie hulp bieden bij het beperken van de gevolgen van deze leerstoornis door middel van accepteren, remediëren, compenseren en/of dispenseren.
 

 

Deze pagina delen